Aanderaa GeoView Web Based Display

Aanderaa GeoView là một phần của phần mềm giải pháp thời gian thực Aanderaa. Phần mềm này mang lại cho người dùng cơ hội rất lớn để kết nối các thiết bị nghiên cứu khí tượng thủy văn, hải dương học hoặc các thiết bị nghiên cứu môi trường khác trong giải pháp mạng lưới cho phép truy cập dữ liệu thời gian thực.

  • Các tính năng
  • Cung cấp dữ liệu sống

Annderaa có các chức năng sau đây:

  • Ứng dụng trên nền tảng trang web thể hiện dữ liệu thời gian thực trên một trình duyệt tiêu chuẩn
  • Hiển thị trên đồ thị cả dữ liệu thời gian thực lẫn dữ liệu lịch sử
  • Lưu trữ và truy hồi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tổng hợp
  • Cho phép thu phóng trên thang thời gian để nghiên cứu tập hợp con của dữ liệu cho một thông số nhất định
  • Phân tích thống kê tiêu chuẩn các giá trị min, max, average trên các chu kỳ có thể tự chọn
  • Có thể hiển thị dữ liệu từ một hoặc nhiều trạm trên cùng một trang nếu muốn
  • Các tùy chọn hiển thị nhiều trang, ví dụ mỗi trạm một trang.
  • Các tùy chọn bao gồm bản đồ được sử dụng như hệ thống trình đơn để điều hướng dữ liệu từ nhiều trang khác nhau