SI Analytics TitroLine® 6000 Titrator

TitroLine® 6000 has been discontinued. We recommend the SI Analytics TitroLine® 7000 Titrator instead.
TitroLine® 6000 là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm về cách nhập vào lý tưởng cho chuẩn độ điện thế và là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thực phẩm, nước/nước thải và môi trường. Nhờ vào độ phân giải cao và pH/mV chính xác cũng như giao diện đo lường "cữ chặn cố định" có thể để xác định một loạt các thông số.

  • Các tính năng

Các tính năng của TitroLine® 6000

  • Giao diện đo lường pH/mV độ phân giải cao và đầu vào đo lường dành cho phép đo nhiệt độ
  • Giao diện đo lường dành cho điện cực có thể phân cực ("cữ chặn cố định")
  • Phương pháp tiêu chuẩn có sẵn như FOS/TAC, độ kiềm, tổng lượng axit trong nước ngọt
  • Chuẩn độ tuyến tính và chuẩn độ động cho điểm tương đương
  • Chuẩn độ cho điểm cuối pH, mV và μA
  • Có thể thực hiện chuẩn độ và các nhiệm vụ định lượng thủ công

Các sản phẩm có liên quan